Oferta

OPINIE I EKSPERTYZY PRAWNE
OPTYMALIZACJA PODATKOWA
USŁUGI KSIĘGOWE

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
* opracowanie polityki rachunkowości
* przygotowanie zakładowego planu kont
* sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
* ewidencja kosztów i przychodów
* ewidencja podatku od towarów i usług
* ewidencja środków trwałych
* ewidencja wyposażenia

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE
* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
* świadczenie oraz import usług

ZUS
* sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
* wsparcie oraz pomoc w przypadku kontroli, sporządzanie pism procesowych
* sporządzanie odwołań od decyzji

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

KADRY I PŁACE

NIEUJAWNIONE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW
* reprezentacja klienta w toku postępowań w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

USŁUGI PODATKOWE
* usługi doradztwa podatkowego
* wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli podatkowych, reprezentacja klienta, sporządzanie pism procesowych
* planowanie podatkowe – pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu polityki podatkowej firmy
* rozliczanie dochodów zagranicznych
* szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków

POZOSTAŁE USŁUGI
* rejestracja firm, wybór formy prawnej, formy opodatkowania, zgłoszenia NIP oraz VAT

Pozycjonowanie: widzialni.pl